VAPAA RATAS RY:N SÄÄNNÖT

Vahvistettu 19.2.2015

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vapaa Ratas ry ja sen kotipaikka on Turku.

2 Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää esineiden uudelleenkäyttöä sekä niiden elinkaaren pidentymistä, edesauttaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävää elämätapaa sekä edistää ihmisten keskinäistä rauhanomaista vuorovaikutusta ja yhdessä tekemisen perinteitä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • korjaa ja rakentaa esineitä sekä suorittaa tavarakeräyksiä.
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
 • järjestää keskustelu-, koulutus ja tiedotustilaisuuksia, talkoita sekä illanviettoja
 • harjoittaa tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa
 • toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa
 • toimii muilla vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi

 • hakea ja ottaa vastaan avustuksia
 • hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.
 • vastaanottaa testamentteja sekä muita lahjoituksia
 • harjoittaa, voittoa tavoittelematta, sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen
 • kerätä jäseniltään ja kannattajajäseniltään vuotuista jäsenmaksua sekä liittymismaksua yhdistykseen
 • palkata työntekijöitä

3 Yhdistys on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton.

4 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilä tai oikeuskelpoinen yhteisä, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5 Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

6 Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

7 Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8 Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

9 Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen kokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan vähintään yksi ja enintään kymmenen varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarvittaessa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi pitää tarvittaessa sähköpostikokoukseen

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

10 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.

11 Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

12 Toiminnantarkastus/Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

13 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous lokakuussa tai marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan 1-2 tilintarkastajia/toiminnantarkastajia ja heille yhtä monta varahenkilöä.
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15 Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

16 Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta sähköpostitse

17 Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18 Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.